Privacyverklaring”Het Valleikoor” , statutair gevestigd te Wageningen.KvK.-nr.: 64388980.

info@hetvalleikoor.nl

Het bestuur van ”Het Valleikoor” Wageningen hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door “Het Valleikoor” dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
”Het Valleikoor” houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt (AVG Algemene verordening gegevensbescherming), verplicht vanaf 25 mei 2018.

In dit privacy beleid staat beschreven hoe ”Het Valleikoor” persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart.

Opslaan Persoonsgegevens.

Gewone persoonsgegevens leden:
Naam / voorletter(s) / roepnaam /
meisjesnaam / tussenvoegsel.
Adres.
Postcode.
Woonplaats.
Telefoonnummer(s).
E-mailadres.
Geboortedatum.
Datum aanvang / beëindiging lidmaatschap.
Uitleen van kleding / verstrekte koormaterialen.

Persoonsgegevens Sponsoren en Relaties:
Bedrijfsnaam,
Naam / voorletters(s) /tussenvoegsel,
Contactpersoon,
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
Telefoonnummer(s),
E-mailadres,
Website,
Bankrekeningnummer.

Verwerking Lidmaatschap gegevens:
Koorleden, steunende leden, muzikanten, (dirigent) en donateurs, vallen allen onder: ”Lidmaatschap”
( N = Naam, A = Adres, P = Postcode, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres ).

Persoonsgegevens:
NAPWTE + geboortedatum.
Overéénkomst:         
Lidmaatschap overeenkomst, datum aanvang lidmaatschap.
Verwerkingen:
Contributieheffingen, inning koffiegelden, ledenadministratie etc., informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten, koor gerelateerde mails, betaling van o.a. muziekbond, doorsturen uitnodigingen m.b.t. concerten, koren en/of korendagen.
Verwerkt door:
Afdeling communicatie, afdeling financiële administratie en afdeling ledenadministratie.
Bewaartermijn:
Uitgangspunt: in principe twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Recht van betrokkene: Betrokkene kan een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Verwerking sponsor- en Relatie gegevens:
Persoonsgegevens:
NAPWTE.
Overéénkomst:
Mondelinge overeenkomst, schriftelijke overeenkomst.
Verwerkingen:
Administratie, financiële administratie, uitnodigingen concerten, verdere verwerkingen, zoals overeengekomen bij mondelinge / schriftelijke overeenkomst.
Verwerkt door:
Afdeling administratie, financiële administratie, afdeling communicatie / P.R.
Bewaartermijn:
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Recht van betrokkene:
Betrokkene kan een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Plaatsing van koor gerelateerde foto’s op de website en openbare publicaties t.b.v. koorconcerten / optredens:
Persoonsgegevens:
Naam + foto + eventuele omschrijving.
Overeenkomst:
Mondelinge overeenkomst, schriftelijke overeenkomst.
Verwerkingen:
Foto’s op website en/of facebook en/of verdere multimedia + eventuele omschrijving.
Verwerkt door:
Afdeling administratie, communicatie en afdeling Public Relations / websitebeheer.

Privacy statements:
  Wij als vereniging hebben onze privacy statements zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

  Wij als vereniging maken geen gebruik van diensten van derden.

  Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).

  Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal één gebruikersnaam en één wachtwoord.

  Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up en verklaren dat er periodiek een back-up wordt gemaakt van de gegevens op de computer(s).

  Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

  Het privacy statement van de vereniging maakt integraal onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement.

  De vereniging accepteert alleen leden die een inschrijfformulier voor akkoord hebben ondertekend en hij/zij akkoord gegaan zijn met de daarbij bijgevoegde statuten en het Huishoudelijk Reglement.

●  In onze vereniging hebben alleen het dagelijks bestuur en geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.